۱۰.۲۱.۱۳۸۶

بخت پيروز

بخت پيروز
آسمان گريه نمود
وزمين سبز ازاين گريه زيبا شده است
باغ ساران هلو
خيمه ساران شكوفه است كه برپا شده است
عيد نوروزبه يمن قدم فصل بهار
سالها مانده وپيوسته پر آوا شده است
بلبل از دولت فروردين است
مست از وصل گلان گشته وشيدا شده است
پس از اين سرد سكوت
لب من
به تمناي درودي به تو گويا شده است
تو كه نوروز مني
بخت پيروز مني
لحضه هایم همه با یاد تو معنا شده است
رحیم سینایی فروردین 1386