۱۲.۰۳.۱۳۸۶

سهم الارث

سهم الارث
سهم من باد بُوی بابونه
جویباری لبش پُر از پونه
کوزه ای از زُلال جاری رود
آتش هیزم واُجاق و دود
سایه ساری زبید مجنونی
شاخه ای لاله های دلخونی
شبنم وکوکب وگل سوری
نان وسبزی وچای در قوری
نی چوپان وزخمه های سه تار
بی ریا خندهء شکفته انار
بَن کوهی , چُغالهء بادام
نوبت عاشقی* در این ایّام ( * فیلمی از محسن مخملباف )
ماهی قرمزی * به جام بلور (*نمادی از نوروز)
روزنی رو به چشمه های شعور
نان خوش طعم پخته بر تاوه
عزم رستم وبیرق کاوه
آریوبرزن * وسپاه دلیر ( * سردارهخامنشی در جنگ با اسکندر )
تنگ چزابه * با هزاران شیر (*گوشه ای از جبهه نبرد 8ساله)
بال دُرنای عاشق پرواز
دل پاکی که هست مَحرَم راز
شعر مهتاب مرد نو پرداز
غزل ناب حافظ شیراز
آیه ای از کتاب یزدانی
آن سه هشدار پیر ایرانی
سهمم از ارث این وخود دانی
آنچه ماند تُراست ارزانی
رحیم سینایی شهریور 1375