۶.۲۱.۱۳۹۵

تصویر ناز

تصویر ناز مانده به دیوارمی هنوز                             یک نقطه در میانهی پرگارمی هنوز
در بین ما وقوع فاصله جبر زمانه بود                      حس لطیف جمله‌ی اشعارمی هنوز
راز مرا تو دانی  و لب وا نمی‌کنی                            مُهر سکوت بر همه اسرارمی هنوز
دیشب دل از فراق تو آتش گرفته بود                    دل را ربوده در پی آزارمی هنوز
مارا مرام جنگ به دشمن و دوست نیست              اما دریغ در صف پیکارمی هنوز
دوری ولی به صفحه‌ی خاطر نشسته‌ای                 اینکه عجیب نیست تو دلدارمی هنوز
«سینا» تو دیدو چشم ز اغیار بسته است               حال و هوای جمله‌ی افکارمی هنوز
رحیم سینایی 9/مرداد/ 1395