۱۱.۱۸.۱۳۹۵

باران شعر

گونه هايت لطيف وگل مانند، چشمهايت سياه ومخمورند                   پلك آرام مي‌نهي برهم ، گوئيا مست آب انگورند
طُره‌هاي سياه گيسويت ، شب يلدا به ذهن مي‌آرد                              بشكند نور در شِكنج آن ، چين مويت مثال منشورند
ماهي ودرمُحاق مي‌ماني ، وصلي و در فراق مي‌ماني                              جمعي و افتراق مي‌ماني ، چشمهايت چقدر مغرورند
باز كن دُكمه هاي پيرهن را، به هوا پُرت كن سوتين را                        ليمو‌هاي پُرآب دارابي ، درحجاب لباس محصورند
عاشقاني كه دل به تو بستند ،به نگاهي زچشم تو شادند                    طوطياني كه بَر سَر سَروند، به شكر خنده‌ي تو مسرورند
دل به گرمي عشق مي‌ماند ، نام تو با ترانه مي‌خواند                            لحن حُزني كه دركلام من است ، نُت دشتي تارو سنتورند
شرق من گرچه شرق اندوه هست،رو به تغییر دارد این نسلش          ذهن را شُسته از غُبار كُهن ، پي دنيا نه جَنّت وحورند
سرزمین یلان دیروزی , سرزمین سکوت و اجبار است                        شاد از اینم که نوجوانانش, عاشق ساز وتارو تنبورند
بازگردم به عشق وسرمستی , که هواهای دلکشی دارد                     دیدن صحنه های نامیمون , از نظرگاه عاشقان دورند
تو خرامان كه راه مي‌افتي ، ذهن باران شعر مي‌بارد                             طبع ‹سينا› موافق غزل است ، رديف و قافيه بهم جورند
رحيم سينايي 5 شهریور1394

هیچ نظری موجود نیست: